Природно математички факултет Нови Сад
Стрелиште КПЗ Сремска Митровица

rusenje

Рушењу грађевинских објеката најчешће се приступа због дотрајалости објекта или потребе за пренаменом простора, што је посебно уочљиво у развијеним урбаним срединама. Рушење грађевинских објеката је сваки поступак којим се делимично или у целости руше конструктивни делови објекта или објекат у целини. Након рушења објекта и рашчишћавања терена остаје простор спреман за градњу или уређивање.


Предузеће ГРО СТАТИК ДОО се бави и рушењем објеката, које изводи помоћу најсавременијих машина. Посебну пажњу усмеравамо на безбедност радника и искључивање могућности утицања на здравље, како радника, тако и становништва и околине. Извођење радова је искључиво под стручним надзором лиценцираног инжењера уз спровођење највиших мера заштите на раду, а сви радови се изводе у складу са законом и прописима, те еколошким стандардима и принципима.


У оквиру услуге рушења нудимо:

израду пројекта рушења
стручни надзор над извођењем радова
рушење свих врста стамбених, стамбено – пословних, пословних, производних и других објеката


Земљани радови

zemljani radovi

Поред рушења објеката, предузеће ГРО СТАТИК ДОО нуди и услуге извођења свих врста земљаних радова у грађевинарству, а ту спадају: чишћење подручја грађења, уклањање постојећих инсталација, ручни и машински ископ земље, насипање и нивелирање терена, одвоз вишка земље и шута, као и довоз земље и других материјала потребних за насипање.