Природно математички факултет Нови Сад
Стрелиште КПЗ Сремска Митровица

projektovanje

Пројектовање свакако представља почетак у изградњи објеката, од израде пројектног задатка до завршетка главног пројекта у складу са жељама и могућностима наручиоца. Наш тим стручњака је ту да саслуша, разуме и спроведе у дело сваку Вашу замисао. Посебну пажњу посвећујемо локацијским и урбанистичким условима, од парцеле на којој се објекат гради до урбанистичких захтева који су постављени.


Основни типови објеката за које израђујемо пројектну документацију су:

стамбене, стамбено - пословне и пословне зграде
производне, складишне и друге хале
индивидуалне стамбене куће

Нудимо израду комплетне пројектне документације, а ту спадају:

идејно решење
ситуациони план и идејни пројекат
главни архитектонско-грађевински пројекат
пројекти инсталација
извођачки пројекат
пројекат етажирања
пројекат изведеног објекта ( у случају одступања од главног пројекта, ради техничког пријема и добијања употребне дозволе)

Легализација

usluge nadzora

Легализација објеката обезбеђује грађевинску и употребну дозволу, омогућава укњижење некретнине и остваривање права власништва. У најкраћем могућем року вршимо услуге легализације објеката који су изграђени без грађевинске дозволе уз израду и прибављање све потребне документације.