021 245 38 75
logo
ТРАДИЦИЈА - ИСКУСТВО - КВАЛИТЕТ

О НАМАПредузеће ГРО СТАТИК ДОО за пројектовање, изградњу и инжењеринг Нови Сад је основано 2007. године у Новом Саду. Од оснивања се бавимо широким спектром делатности из области грађевинарства, а посебно пројектовањем, изградњом, те адаптацијом и реконструкцијом објеката у високоградњи. Стално усавршавање високостручног кадра и успешна сарадња са великим бројем предузећа сличних делатности резултирало је квалитетном реализацијом уговорених послова чему сведоче бројне референце.

У складу са захтевима и потребама клијената, константно се трудимо да усавршавамо квалитет услуга које пружамо, придржавајући се највиших стандарда у пословању. ГРО СТАТИК ДОО чини неколико сектора, грађевински сектор, правни, економски и грађевинкска оператива, као и бројни сарадници грађевинске, електро и машинске струке. Сви сектори су међусобно повезани и уско сарађују, тако да су ефикасност и учинковитост на завидном нивоу.


Мисија


Мисија предузећа ГРО СТАТИК ДОО је континуирани развој фирме, кроз имплементацију најновијих достигнућа на пољу грађевинарства, што подразумева непрекидно улагање у професионално усавршавање, развој вештина и изградњу нових ставова кроз интерну едукацију наших запослених. ГРО СТАТИК ДОО је предузеће које је увек ишло укорак са нових технологијама и сазнањима, те у будућности планирамо наставити тим путем, на корист наших запослених, али и наших пословних партнера, који ће знати да препознају и цене квалитет нашег знања, труда и изведених радова. Такође, део те мисије је стварање стручњака, кроз настојање да наша знања и искуства учинимо доступним будућим генерацијама, како висококвалификованих инжењера, тако и занатлија. Важно нам је и остваривање техничке сарадње са фирмама из Србије, али и региона, чиме се ствара предуслов за израду и имплементацију развојних програма и пројеката.

Визија


Визија ГРО статика је прерастање у еминентну грађевинску фирму, од националног, али и регионалног значаја. Основне смернице наше визије ће се остваривати кроз јасно дефинисане и реалне циљеве развоја, задржавање квалитета услуга и изведених радова, примену најновијих сазнања и технологија у области грађевинарства, и стални ангажман наших запослених на решавању актуелних питања из области грађевине у Србији и региону. Такође, тежимо вођству на пољу нашег деловања кроз максимално залагање наших запослених, те подршку како запосленима, тако и пословнима партнерима, како бисмо правовремено одговорили свим захтевима модерног тржишта, и стручним захтевима постављеним пред наше предузеће.


Циљеви


Да би успешно остварила своју мисију и визију, фирма ГРО СТАТИК ДОО је дефинисала јасне циљеве развоја којих се предано држимо. Ти циљеви су: квалитет изведених радова као императив, потпуно поштовање преузетих обавеза према инвеститорима, партнерима и добављачима, најекономичнији и еколошки најприхватљивији приступ решавању питања из области нашег деловања, континуирана едукација наших сарадника кроз интердисциплинарно решавање постављених изазова и тимски рад. Ти циљеви нам омогућавају да се позиционирамо као пожељан партнер у изградњи, адаптацији или обнови приватних и јавних објеката, а притом стечено поверење и задовољство инвеститора сматрамо најбољом могућности за стварање нових пословних прилика и изазова, као и да остваримо дугорочну сарадњу са квалитетним домаћим и иностраним добављачима.

СТАНДАРДИ И СЕРТИФИКАТИ

СТАНДАРДИ

ISO 9001:2015 – Систем менаџмента квалитетом

ISO 14001:2015 – Систем менаџмента животном средином

ISO 45001:2018 – Систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду

ГРО СТАТИК ДОО НОВИ САД своју пословну политику води у складу са прописима Међународне организације за стандардизацију који се темеље на очувању и заштити животне средине, стварању безбедних и здравих услова на раду, а све ради конзистентног обезбеђења услуга које испуњавају захтеве корисника.

СЕРТИФИКАТИ

 
Електронски сертификат „Еxcellent SME“ је осмишљен у духу директива ЕУ о промоцији успешних компанија, чија је сврха не само промоција успешних компанија и добре пословне праксе, него и повећање транспарентности и безбедности пословања и заштита потрошача.

По избору Привредне коморе Србије и бонитетне куће CОFACE, ГРО СТАТИК ДОО НОВИ САД је сврстан у успешно и поуздано предузеће. Тиме смо још једном доказали да су квалитет услуга које вршимо, радова које изводимо и задовољство клијената приоритет у пословању наше фирме која послује већ пуних 13 година.