Стамбени објекат п+4+пк у Новом Саду
“Краљев Конак“ манастира Светог Прохора Пчињског

izgradnja

Предузеће ГРО СТАТИК ДОО се бави изградњом нових објеката, адаптацијом и доградњом постојећих, као и санацијом оштећења на различитим врстама објеката. Изводимо све врсте грубих и завршних грађевинских радова најсавременијим техникама, од темеља до крова. Поносни смо на чињеницу да нам је врхунски квалитет препорука, а да наше радове изводе искључиво стручњаци у својој области. Поседујемо сву неопходну механизацију, алат и дозволе за квалитетно извођење свих врста грађевинских радова, које изводимо самостално, али и у кооперацији са великим бројем предузећа и стручњака из области грађевине, ради пронажења оптималног решења, на задовољство наших клијената.


Основни типови објеката чијом се изградњом бави предузеће су:

стамбене, стамбено – пословне и пословне зграде
производне, складишне и друге хале
индивидуалне стамбене куће
силоси са пратећим објектима


Врсте радова које предузеће изводи:

груби грађевински радови (земљани, бетонски, армирачки, тесарски, кровопокривачки, челичне конструкције...)
занатски радови (лимарски, браварски, столарски, керамичарски, паркетарски, молерско-фарбарски...)
инсталатерски радови (електроинсталатерски, инсталација водовода и канализације, инсталација грејања...)
и други радови у грађевинарству

Услуге надзора

usluge nadzora

Вишегодишње искуство у пружању услуга надзора на градилиштима нам је незаобилазна препорука. Наши лиценцирани инжењери обављају надзор на објектима нискоградње и високоградње, који обухвата свакодневни обилазак градилишта и контролу, да ли радови теку по пројекту и договореној динамици, да ли је квалитет изведених радова у складу са грађевинским прописима, те воде рачуна да све настале измене и допуне буду у складу са пројектом и законима.