021 245 38 75
logo
ДЕЛАТНОСТИ

ПРОЈЕКТОВАЊЕ


Пројектовање свакако представља почетак у изградњи објеката, од израде пројектног задатка до завршетка главног пројекта у складу са жељама и могућностима наручиоца. Наш тим стручњака је ту да саслуша, разуме и спроведе у дело сваку Вашу замисао. Посебну пажњу посвећујемо локацијским и урбанистичким условима, од парцеле на којој се објекат гради до урбанистичких захтева који су постављени.


Основни типови објеката за које израђујемо пројектну документацију су:

стамбене, стамбено - пословне и пословне зграде
производне, складишне и друге хале
индивидуалне стамбене куће


Нудимо израду комплетне пројектне документације, а ту спадају:

идејно решење
ситуациони план и идејни пројекат
главни архитектонско-грађевински пројекат
пројекти инсталација
извођачки пројекат
пројекат етажирања
пројекат изведеног објекта ( у случају одступања од главног пројекта, ради техничког пријема и добијања употребне дозволе)


ИЗГРАДЊА


Предузеће ГРО СТАТИК ДОО се бави изградњом нових објеката, адаптацијом и доградњом постојећих, као и санацијом оштећења на различитим врстама објеката. Изводимо све врсте грубих и завршних грађевинских радова најсавременијим техникама, од темеља до крова. Поносни смо на чињеницу да нам је врхунски квалитет препорука, а да наше радове изводе искључиво стручњаци у својој области. Поседујемо сву неопходну механизацију, алат и дозволе за квалитетно извођење свих врста грађевинских радова, које изводимо самостално, али и у кооперацији са великим бројем предузећа и стручњака из области грађевине, ради пронажења оптималног решења, на задовољство наших клијената.


Основни типови објеката чијом се изградњом бавимо су:

стамбене зграде
стамбено – пословне и пословне зграде
производне, складишне и друге хале
индивидуалне стамбене куће
силоси са пратећим објектима

Врсте радова које изводимо:

груби грађевински радови
занатски радови
инсталатерски радови
други радови у грађевинарствуАДАПТАЦИЈА

Адаптација представља сложене радове на објекту тј. промену организације простора, модернизацију опреме, уређаја и инсталација, али без промене конструктивних елемената, спољашњег изгледа и утицаја на безбедност објекта.

РЕКОНСТРУКЦИЈА

Реконструкција представља сложене радове на постојећем објекту, промену конструкције објекта, али у његовим основним габаритима и запремини (волумену). При извођењу оваквих радова долази до измене, не само изгледа објекта, већ и носивих елемената одговорних за статичку сигурност објекта.

НАДОГРАДЊА

Надоградња спада у сложене радове на објекту, и представља сваки облик проширења објекта заузимањем земљишта, доградњом једне или више етажа, или реконструкција кровишта у сврху добијања новог функционалног стамбеног или пословног простора. Дакле, долази до измене услова из одобрења за грађење.

ГРО СТАТИК ДОО поседује све потребне лиценце, као и опрему за извођење наведених врста радова на постојећим објектима. Све радове изводимо унутар договорених рокова, уз најмањи могући утицај на околину.


РУШЕЊЕ


Рушење грађевинских објеката је сваки поступак којим се делимично или у целости руше конструктивни делови објекта или објекат у целини. Рушењу се најчешће приступа због дотрајалости објекта или потребе за пренаменом простора, што је посебно уочљиво у развијеним урбаним срединама. Након рушења објекта и рашчишћавања терена остаје простор спреман за градњу или уређивање.


У оквиру услуге рушења нудимо:

израду пројекта рушења
рушење свих врста објеката
стручни надзор над извођењем радова


Извођење радова је искључиво под стручним надзором лиценцираног инжењера, помоћу најсавременијих машина и уз спровођење највиших мера заштите на раду. Сви радови се изводе у складу са законом и прописима, те еколошким стандардима и принципима.

Поред рушења објеката нудимо и услуге извођења свих врста земљаних радова у грађевинарству, а ту спадају: чишћење подручја грађења, уклањање постојећих инсталација, ручни и машински ископ земље, насипање и нивелирање терена, одвоз вишка земље и шута, као и довоз земље и других материјала потребних за насипање.ПРОЈЕКТОВАЊЕ


Пројектовање свакако представља почетак у изградњи објеката, од израде пројектног задатка до завршетка главног пројекта у складу са жељама и могућностима наручиоца. Наш тим стручњака је ту да саслуша, разуме и спроведе у дело сваку Вашу замисао. Посебну пажњу посвећујемо локацијским и урбанистичким условима, од парцеле на којој се објекат гради до урбанистичких захтева који су постављени.


Основни типови објеката за које израђујемо пројектну документацију су:

стамбене, стамбено - пословне и пословне зграде
производне, складишне и друге хале
индивидуалне стамбене куће


Нудимо израду комплетне пројектне документације, а ту спадају:

идејно решење
ситуациони план и идејни пројекат
главни архитектонско-грађевински пројекат
пројекти инсталација
извођачки пројекат
пројекат етажирања
пројекат изведеног објекта ( у случају одступања од главног пројекта, ради техничког пријема и добијања употребне дозволе)


ИЗГРАДЊА


Предузеће ГРО СТАТИК ДОО се бави изградњом нових објеката, адаптацијом и доградњом постојећих, као и санацијом оштећења на различитим врстама објеката. Изводимо све врсте грубих и завршних грађевинских радова најсавременијим техникама, од темеља до крова. Поносни смо на чињеницу да нам је врхунски квалитет препорука, а да наше радове изводе искључиво стручњаци у својој области. Поседујемо сву неопходну механизацију, алат и дозволе за квалитетно извођење свих врста грађевинских радова, које изводимо самостално, али и у кооперацији са великим бројем предузећа и стручњака из области грађевине, ради пронажења оптималног решења, на задовољство наших клијената.


Основни типови објеката чијом се изградњом бавимо су:

стамбене зграде
стамбено – пословне и пословне зграде
производне, складишне и друге хале
индивидуалне стамбене куће
силоси са пратећим објектима

Врсте радова које изводимо:

груби грађевински радови
занатски радови
инсталатерски радови
други радови у грађевинарствуАДАПТАЦИЈААдаптација представља сложене радове на објекту тј. промену организације простора, модернизацију опреме, уређаја и инсталација, али без промене конструктивних елемената, спољашњег изгледа и утицаја на безбедност објекта.

РЕКОНСТРУКЦИЈА

Реконструкција представља сложене радове на постојећем објекту, промену конструкције објекта, али у његовим основним габаритима и запремини (волумену). При извођењу оваквих радова долази до измене, не само изгледа објекта, већ и носивих елемената одговорних за статичку сигурност објекта.

НАДОГРАДЊА

Надоградња спада у сложене радове на објекту, и представља сваки облик проширења објекта заузимањем земљишта, доградњом једне или више етажа, или реконструкција кровишта у сврху добијања новог функционалног стамбеног или пословног простора. Дакле, долази до измене услова из одобрења за грађење.

ГРО СТАТИК ДОО поседује све потребне лиценце, као и опрему за извођење наведених врста радова на постојећим објектима. Све радове изводимо унутар договорених рокова, уз најмањи могући утицај на околину.


РУШЕЊЕ


Рушење грађевинских објеката је сваки поступак којим се делимично или у целости руше конструктивни делови објекта или објекат у целини. Рушењу се најчешће приступа због дотрајалости објекта или потребе за пренаменом простора, што је посебно уочљиво у развијеним урбаним срединама. Након рушења објекта и рашчишћавања терена остаје простор спреман за градњу или уређивање.


У оквиру услуге рушења нудимо:

израду пројекта рушења
рушење свих врста објеката
стручни надзор над извођењем радова


Извођење радова је искључиво под стручним надзором лиценцираног инжењера, помоћу најсавременијих машина и уз спровођење највиших мера заштите на раду. Сви радови се изводе у складу са законом и прописима, те еколошким стандардима и принципима.

Поред рушења објеката нудимо и услуге извођења свих врста земљаних радова у грађевинарству, а ту спадају: чишћење подручја грађења, уклањање постојећих инсталација, ручни и машински ископ земље, насипање и нивелирање терена, одвоз вишка земље и шута, као и довоз земље и других материјала потребних за насипање.